Algemene voorwaarden en Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen:

Kinderpraktijk Be Heppie is opgericht voor kinderen en hun ouders door Petra Bronneberg-Nelissen, is gevestigd te Nieuwstadt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61386928.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kinderpraktijk Be Heppie en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3.Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar:

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kinderpraktijk Be Heppie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Vertrouwelijkheid:

Kinderpraktijk Be Heppie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de counselingsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf. Kinderpraktijk Be Heppie streeft er naar informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kinderpraktijk Be Heppie dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

– UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut van uw kind ( en u) een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van uw kind.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met  persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

5. Aansprakelijkheid:

Het advies en de begeleiding van Kinderpraktijk Be Heppie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kinderpraktijk Be Heppie is nooit aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderpraktijk Be Heppie. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderpraktijk Be Heppie. 

De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

 Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kinderpraktijk Be Heppie u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen:

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind op de afgesproken tijd brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de counselingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de counselingssessie is er eventueel even kort de gelegenheid om te bespreken wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

7. Observatie en verslag:

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de counselor school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kinderpraktijk Be Heppie gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8. Tarieven:

De tarieven staan op de website van Kinderpraktijk Be Heppie op de pagina “tarieven” of zijn op te vragen bij Kinderpraktijk Be Heppie.  

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

9. Betalingsvoorwaarden:

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kinderpraktijk Be Heppie. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kinderpraktijk Be Heppie een betalingsherinnering sturen. Indien er wederom niet binnen 14 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kinderpraktijk Be Heppie gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, á €5,- per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kinderpraktijk Be Heppie genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kinderpraktijk Be Heppie gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

10. Verhindering:

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het hele tarief doorberekend. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Tijdig afzeggen of verzetten kan via de mail of telefonisch. 


PRIVACY VERKLARING

– UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut van uw kind ( en u) een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van uw kind.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens

 

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

UW RECHTEN

In de AVG zijn uw rechten goed beschermd. U heeft recht op

 

 • inzage,
 • rectificatie,
 • gegevens verwijderen,
 • beperking van verwerking,
 • dataportabiliteit

 

Indien gewenst geven wij u inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heeft u het recht op aanpassing van uw gegevens.

Indien u meent dat wij onterecht gegevens van u bewaren, heeft u in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin zijn wij wel beperkt. Zo moeten wij voldoen aan de WGBO, een wet die van ons vraagt dat wij uw gegevens tenminste 20 jaar bewaren.

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat wij uw gegevens niet mogen gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u ter beschikking stellen als u bijvoorbeeld naar een andere counsellor wilt overstappen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • polisnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

 

Indien gewenst geven wij u inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heeft u het recht op aanpassing van uw gegevens.

Indien u meent dat wij onterecht gegevens van u bewaren, heeft u in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin zijn wij wel beperkt. Zo moeten wij voldoen aan de WGBO, een wet die van ons vraagt dat wij uw gegevens tenminste 20 jaar bewaren.

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat wij uw gegevens niet mogen gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u ter beschikking stellen als u bijvoorbeeld naar een andere counsellor wilt overstappen.